بازرسی نوار تیپ

بازرسی و کنترل کيفيت

کنترل و بازرسي و تاييد کيفيت نوار تيپ توليد شده توسط بازرس کنترل کيفی

مواد اولیه نوار تیپ

مواد اوليه مرغوب

استفاده از بهترين مواد اوليه ی پتروشيمی مناسب توليد نوار تيپ

اپراتور نوار تیپ

اپراتورهای مجرب

بکار گرفتن اپراتورهای کار آزموده و باتجربه براي توليد نوارتيپ

ابزار نوار تیپ

ابزارآلات به روز

در دست داشتن بروزترين وسايل براي انجام آزمايشات نوار تيپ

 • All Products
 • نوار تیپ
 • لوله پلی اتیلن
 • واشر
 • اتصالات پیچی
 • بست
 • انشعاب
 • رابط
 • شیر
 • لوله بارانی
 • All Products
 • نوار تیپ
 • لوله پلی اتیلن
 • واشر
 • اتصالات پیچی
 • بست
 • انشعاب
 • رابط
 • شیر
 • لوله بارانی


نوار تیپ بغل دوخت با فاصله روزنه 20 سانتیمتری

اطلاعات بیشترنوار تیپ بغل دوخت با فاصله روزنه 20 سانتیمتری


لوله پلی اتیلن 125 میلیمتری 5 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 125 میلیمتری 5 اینچ


لوله پلی اتیلن 110 میلیمتری 4 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 110 میلیمتری 4 اینچ


لوله پلی اتیلن 90 میلیمتری 3 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 90 میلیمتری 3 اینچ


لوله پلی اتیلن 75 میلیمتری 2.5 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 75 میلیمتری 2.5 اینچ


لوله پلی اتیلن 63 میلیمتری 2 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 63 میلیمتری 2 اینچ


لوله پلی اتیلن 400 میلیمتری 16 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 400 میلیمتری 16 اینچ


لوله پلی اتیلن 315 میلیمتری 12 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 315 میلیمتری 12 اینچ


لوله پلی اتیلن 250 میلیمتری 10 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 250 میلیمتری 10 اینچ


لوله پلی اتیلن 200 میلیمتری 8 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 200 میلیمتری 8 اینچ


لوله پلی اتیلن 160 میلیمتری 6 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 160 میلیمتری 6 اینچ


لوله پلی اتیلن 50 میلیمتری 1.5 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 50 میلیمتری 1.5 اینچ


لوله پلی اتیلن 32 میلیمتری 1 اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 32 میلیمتری 1 اینچ


لوله پلی اتیلن 16 میلیمتری نیم اینچ

اطلاعات بیشترلوله پلی اتیلن 16 میلیمتری نیم اینچ


نوار تیپ بغل دوخت با فاصله روزنه 30 سانتیمتری

اطلاعات بیشترنوار تیپ بغل دوخت با فاصله روزنه 30 سانتیمتری


نوار تیپ بغل دوخت با فاصله روزنه 10 سانتیمتری

اطلاعات بیشترنوار تیپ بغل دوخت با فاصله روزنه 10 سانتیمتری


واشر اتصالات نوار تیپ

اطلاعات بیشترواشر اتصالات نوار تیپ


زانو 16*16 نوار تیپ

اطلاعات بیشترزانو 16*16 نوار تیپ


زانو مساوی نوار تیپ

اطلاعات بیشترزانو مساوی نوار تیپ


سه راه ساده نوار تیپ

اطلاعات بیشترسه راه ساده نوار تیپ


سه راه مساوی نوار تیپ

اطلاعات بیشترسه راه مساوی نوار تیپ


درپوش انتهایی نوار تیپ

اطلاعات بیشتردرپوش انتهایی نوار تیپ


اتصال نر

اطلاعات بیشتراتصال نر


اتصال ماده

اطلاعات بیشتراتصال ماده


بست انتهایی روی خطی

اطلاعات بیشتربست انتهایی روی خطی


بست روی لوله (کلیپس)

اطلاعات بیشتربست روی لوله (کلیپس)


بست انتهایی (عینکی) 16 میلیمتری

اطلاعات بیشتربست انتهایی (عینکی) 16 میلیمتری


بست انتهایی (عینکی) 20 میلیمتر

اطلاعات بیشتربست انتهایی (عینکی) 20 میلیمتر


بست ابتدایی 16 کشویی نوار تیپ

اطلاعات بیشتربست ابتدایی 16 کشویی نوار تیپ


بست ابتدایی سیمی 16 با واشر

اطلاعات بیشتربست ابتدایی سیمی 16 با واشر


بست ابتدایی 18*20 اورینگ دار نوار تیپ

اطلاعات بیشتربست ابتدایی 18*20 اورینگ دار نوار تیپ


بست ابتدایی 16 به نوار تیپ پیچی

اطلاعات بیشتربست ابتدایی 16 به نوار تیپ پیچی


بست ابتدایی 13 مهره سفید نوار تیپ

اطلاعات بیشتربست ابتدایی 13 مهره سفید نوار تیپ


بست ابتدایی 16*16 نوار تیپ

اطلاعات بیشتربست ابتدایی 16*16 نوار تیپ


بست ابتدایی 16*18 نوار تیپ

اطلاعات بیشتربست ابتدایی 16*18 نوار تیپ


بست ابتدایی 6 میلیمتری

اطلاعات بیشتربست ابتدایی 6 میلیمتری


انشعاب سه شاخه 16*1 اینچ

اطلاعات بیشترانشعاب سه شاخه 16*1 اینچ


انشعاب دو شاخه به واشر خور 16

اطلاعات بیشترانشعاب دو شاخه به واشر خور 16


انشعاب سه شاخه 16 به واشر خور

اطلاعات بیشترانشعاب سه شاخه 16 به واشر خور


انشعاب سه شاخه 3/4 به 16

اطلاعات بیشترانشعاب سه شاخه 3/4 به 16


انشعاب سه شاخه 1/2 به 16

اطلاعات بیشترانشعاب سه شاخه 1/2 به 16


انشعاب 4 راهه به 1 اینچ آبیاری

اطلاعات بیشترانشعاب 4 راهه به 1 اینچ آبیاری


رابط 1/2 به 16 نوار تیپ

اطلاعات بیشتررابط 1/2 به 16 نوار تیپ


رابط 16 به 16 نوار تیپ

اطلاعات بیشتررابط 16 به 16 نوار تیپ


رابط 16 به نوار تیپ

اطلاعات بیشتررابط 16 به نوار تیپ


رابط نوارتیپ به نوار تیپ

اطلاعات بیشتررابط نوارتیپ به نوار تیپ


شیر انشعاب سایز 16 1/2 نوار تیپ

اطلاعات بیشترشیر انشعاب سایز 16 1/2 نوار تیپ


شیر دسته گازی

اطلاعات بیشترشیر دسته گازی


شیر انشعاب سایز 16 به نوار تیپ

اطلاعات بیشترشیر انشعاب سایز 16 به نوار تیپ


شیر انشعاب سایز 16*16

اطلاعات بیشترشیر انشعاب سایز 16*16


شیر انشعاب نوار تیپ به 1/2

اطلاعات بیشترشیر انشعاب نوار تیپ به 1/2


لوله بارانی (تاشو)

اطلاعات بیشترلوله بارانی (تاشو)