هدر رفت آب در کشاورزی سنتی

زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب

در حالی که تنها ۱۲ درصد از مساحت ایران زیر کشت می‌رفته، حدود ۹۳ درصد از مصرف آب ایران در بخش کشاورزی صورت گرفته‌است.این در حالیست که تنها ده درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند.

پيشنهادهایي براي افزايش كارآيي مصرف آب:

1- بهینه سازي روشهاي آبياري و افزايش كارآيي مصرف آب در اراضي زراعي ازطريق آبیاری مزارع به صورت نوین ..

2- ترويج مديريت تلفيقي آب آبياري و كودهاي شيمیايي

3-به منظور بهبود راندمان آبياري، بررسي و تحقيق درمورد تراكم بوته مطلوب در هكتار

4- افزايش راندمان آبياري با يكپارچه سازي اراضي

با نوار آبیاری نوین قطره بیشترین کشت را با کمترین هدر رفت آب داشته باشید…

قطرات آب در طبیعت مثل قطرات خون در بدن هستند.