زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب

در حالی که تنها ۱۲ درصد از مساحت ایران زیر کشت می‌رفته، حدود ۹۳ درصد از مصرف آب ایران در بخش کشاورزی صورت گرفته‌است.این در حالیست که تنها ده درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند.

پیشنهادهایی برای افزایش کارآیی مصرف آب:

۱- بهینه سازی روشهای آبیاری و افزایش کارآیی مصرف آب در اراضی زراعی ازطریق آبیاری مزارع به صورت نوین ..

۲- ترویج مدیریت تلفیقی آب آبیاری و کودهای شیمیایی

۳-به منظور بهبود راندمان آبیاری، بررسی و تحقیق درمورد تراکم بوته مطلوب در هکتار

۴- افزایش راندمان آبیاری با یکپارچه سازی اراضی

با نوار آبیاری نوین قطره بیشترین کشت را با کمترین هدر رفت آب داشته باشید…

قطرات آب در طبیعت مثل قطرات خون در بدن هستند.