نقش عناصر مختلف و تاثیر هرکدام در رشد گیاهان

کاربرد نیتروژن در گیاه (N)


نقش حیاتی در بسیاری از فعالیت های گیاهی، افزایش رشد رویشی گیاه، عامل کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب

کاربرد فسفر در گیاه (P)


تولید و انتقال انرژی، افزایش رشد ریشه، تشکیل گل، دانه و میوه، مقاومت در برابر تنش‌های محیطی

کاربرد پتاسیم در گیاه (K)


انتقال مواد فتوسنتزی در گیاه، مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنش‌ها، کاهش خوابیدگی و ورس

عناصر نسبتا پر مصرف:

کاربرد منیزیم در گیاه (Mg)


کمک به جذب عناصر غذایی، تولید روغن در دانه‌های روغنی

کاربرد کلسیم در گیاه (Ca)


رشد ریشه، کاهش خسارات ناشی از بیماری‌های فیزیولوژیک، رشد لوله‌ گرده، افزایش کیفیت محصول و مدت انبارداری

کاربرد گوگرد در گیاه (S)


رشد جوانه‌های گیاه، افزایش شاخه‌دهی، تولید پروتئین، تولید روغن در دانه‌های روغنی

عناصر کم ‌مصرف:

کاربرد آهن در گیاه (Fe)


افزایش قدرت جوانه‌ زنی بذر، سبزینگی گیاه، رشد و فتوسنتز

کاربرد روی در گیاه (Zn)


جلوگیری از ریزش گل و جوانه‌ها، گرده افشانی، تشکیل میوه و دانه

کاربرد منگنز در گیاه (Mn)


افزایش جوانه‌ زنی بذر، مقاومت در برابر آفات و بیماری‌ها، زودرسی محصول

کاربرد مولیبدن در گیاه (Mo)


تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، کاهش تجمع نیترات در گیاه

کاربرد بر در گیاه (B)


رشد ساقه و ریشه، ترمیم بافت‌های آوندی، تشکیل جوانه‌های برگ و گل، تولید میوه و دانه

کاربرد مس در گیاه (Cu)

رشد و فتوسنتز، تشکیل میوه، افزایش دانه‌ بندی، افزایش طعم و رنگ میوه

کاربرد سیلیسیم در گیاه (Si)


افزایش مقاومت به ورس، آفات و بیماری‌ها، افزایش جذب فسفر

کاربرد کبالت در گیاه (Co)


تاثیر بر تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، افزایش فتوسنتز

کاربرد نیکل در گیاه (Ni)


فعال‌سازی آنزیم‌ اوره‌ و کاهش سمیت اوره در گیاه، تولید متابولیت‌های ثانویه
کاربرد نیتروژن در گیاه