نحوه استفاده از کود های مختلف در کشاورزی

نحوه استفاده از کود های مختلف در کشاورزی

 • نحوه استفاده از کود نیتروژن
 • برای افزایش رشد رویشی گیاه از کود نیتروژن استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود فسفر
 • برای افزایش رشد ریشه ؛ تشکیل گل ومیوه ازکود فسفراستفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود پتاسیم
 • برای مقاومت در برابر سرمازدگی وسایرتنشها ازکود پتاسیم استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود منیزیم
 • برای کمک به جذب عناصرغذایی از کود منیزیم استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود کلسیم
 • برای رشد ریشه وافزایش کیفیت محصول و سفت شدن میوه از کود کلسیم استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود گوگرد
 • برای رشد جوانه‌های گیاه ، افزایش شاخه دهی و تولید پروتئین ازکود گوگرد استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود آهن
 • برای افزایش قدرت جوانه زنی بذر، سبزینگی گیاه و رشد آن از کود آهن استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود روی
 • برای جلوگیری از ریزش گل و جوانه ها و گرده افشانی از کود روی استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود منگنز
 • برای افزایش جوانه زنی بذرو زودرسی محصول و مقاومت در برابر آفات و بیماریها از کود منگنز استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود مولیبدن
 • برای کاهش تجمع نیترات درگیاه ازکود مولیبدن استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود بر
 • برای رشد ساقه و ریشه و تشکیل گل ومیوه ازکود بر استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود مس
 • برای تشکیل میوه وافزایش طعم ورنگ میوه ازکود مس استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود سیلیسیم
 • برای افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماریها ازکود سیلیسیم استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود کبالت
 • برای افزایش فتوسنتز از کود کبالت استفاده کنید.
 • نحوه استفاده از کود نیکل
 • برای کاهش سمیت اوره درگیاه از کود نیکل استفاده کنید.
نحوه استفاده از کود