آبیاری قطره‌ای و مقایسه با روش آبیاری بارانی

آبیاری قطره‌ای

و مقایسه با روش آبیاری بارانی

بر اساس یک طرح مقایسه‌ای که در آن حدود ۷۰ هکتار از یک مزرعه ذرت علوفه‌ای با روش آبیاری قطره‌ای و ۱۵۰ هکتار با روش بارانی آبیاری شد.

در روش  قطره‌ای به روش تیپ حدود پنج‌هزار مترمکعب آب به مصرف رسید، اما در روش بارانی مصرف آب به هفت‌هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب رسید

و علاوه بر آن، میزان ماده خشک در مترمکعب روش قطره‌ای به ازای هر مترمکعب آب چهار کیلوگرم، اما در روش بارانی ۱٫۶ کیلوگرم به دست آمد.

مقایسه روش نوار آبیاری قطره‌ای با روش آبیاری بارانی