نوار آبیاری (تیپ) بغل دوخت با فاصله روزنه ۱۰CM

مشخصات کلی:

 • ضخامت ۲۰۰ و ۱۷۵ میکرون

 • طول رول ۱۰۰۰ متر واقعی

 • ضمانت یک فصل کشت زراعی

 • فاصله بین روزنه ها ۱۰cm

 • تحمل فشار کاری از ۶/ تا ۱/۲ اتمسفر

 • دبی خروجی هر روزنه ۱/۵ لیتر تا ۳/۴ لیتر, متناسب با سفارش مشتری

نوار آبیاری (تیپ) بغل دوخت با فاصله روزنه ۲۰CM

مشخصات کلی:

 • ضخامت ۲۰۰ و ۱۷۵ میکرون

 • طول رول ۱۰۰۰ متر واقعی

 • ضمانت یک فصل کشت زراعی

 • فاصله بین روزنه ها ۲۰cm

 • تحمل فشار کاری از ۶/ تا ۱/۲ اتمسفر

 • دبی خروجی هر روزنه ۱/۵ لیتر تا ۳/۴ لیتر, متناسب با سفارش مشتری

نوار آبیاری (تیپ) بغل دوخت با فاصله روزنه ۳۰CM

مشخصات کلی:

 • ضخامت ۲۰۰ و ۱۷۵ میکرون

 • طول رول ۱۰۰۰ متر واقعی

 • ضمانت یک فصل کشت زراعی

 • فاصله بین روزنه ها ۳۰cm

 • تحمل فشار کاری از ۶/ تا ۱/۲ اتمسفر

 • دبی خروجی هر روزنه ۱/۵ لیتر تا ۳/۴ لیتر, متناسب با سفارش مشتری